Thai 101

Learn Thai with ThaiPod101.com

Bus & Train

train 
รถไฟ (rót fai)


railway station 
สถานีรถไฟ (sà-thăa-nii rót fai)
skytrain, air train 
รถไฟฟ้า (rót fai fáa)
subway 
รถไฟใต้ดิน (rót fai tâi din)
train ticket 
ตั๋วรถไฟ (tŭa rót fai)
bus stop 
ป้ายรถเมล์ (pâai-rót-me)
bus 
รถประจำทาง (rót prà-jam thaang)
bus 
รถเมล์ (rót-me)
bus ticket 
ตั๋วโดยสาร (tŭa doi-săan)
How much is a ticket to _____? 
ค่าตั๋วไป_____ราคาเท่าไร(kháa tŭa pai_____ráa-kháa thao-rai)
One ticket to _____, please. 
ซื้อตั๋วไป_____หน่อย (sue tŭa pai_____noi)
Where does this train/bus go? 
รถคันนี้ไปไหน? (rót khan nii pai nai)
Where is the train/bus to _____? 
รถไป_____ขึ้นรถที่ไหน? (rót pai_____khûen thîinǎi)
Does this train/bus stop in _____? 
รถคันนี้ไป_____ไหม? (rót khan níi pai_____mǎi)
When does the train/bus for _____ leave? 
รถไป_____จะออกเมื่อไร? (rót pai_____jà òk mûearai)
When will this train/bus arrive in _____? 
รถคันนี้จะไปถึง_____เมื่อไร? (rót khan níi jà pai thǔeng_____mûearai)

Directions

How do I get to _____ ? 
จะไป _____ อย่างไร? (jà pai _____ yàng rai)


How 
อย่างไร (yàng rai)
Where? 
ที่ไหน (thîi näi')
...the train station? 
สถานีรถไฟ (sà-thăa-nii rót fai)
...the bus station? 
สถานีรถโดยสาร (sà-thăa-nii rót doi săan)
...the airport? 
สนามบิน (sanăam bin)
...downtown? 
...ตัวเมือง (tua mueang)
...the _____ hotel? 
...โรงแรม _____ (rong-raem)
...the American/Canadian/Australian/British consulate? 
... สถานกงสุล อเมริกา/แคนาดา/ออสเตรเลีย/อังกฤษ (sà-thăan kong-sun)
embassy 
สถานทูต (sà-thăan thuut)
Where are there a lot of... 
ที่ไหนมี ... เยอะ (tîi năi mii ... yoe)
...hotels? 
...โรงแรม (rong-raem)
...restaurants? 
...ร้านอาหาร (rán aa-häan)
...bars? 
...บาร์ (ba)
Can you show me on the map? 
ช่วยชี้แผนที่ได้ไหม ครับ/คะ (chûai chíi păan-tîi dâi măi khrap/ká)
map 
แผนที่ (păen-tii)
street 
ถนน (tha-nǒn)
alley 
ซอย (soi)
Turn left. 
เลี้ยวซ้าย (lio saai)
Turn right. 
เลี้ยวขวา (lio khwaa)
left 
ซ้าย (sáai)
right 
ขวา (khwäa)
straight ahead 
ตรงไป (trong pai)
to/towards the _____ 
ยัง _____ (yang)
after/past the _____ 
หลังจากที่ _____ (lăng jàak thii)
before the _____ 
ก่อนที่ _____ (kòn thii)
Watch for the _____. 
หา _____. (hă)
intersection 
สี่แยก (sìi yâek)
north 
ทิศเหนือ (thít nǔea)
south 
ทิศใต้ (thít tâi)
east 
ทิศตะวันออก (thít tà-wan ok)
west 
ทิศตะวันตก (thít tà-wan tòk)
northeast 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (thít tà-wan ok chĭang nǔea)
northwest 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (thít tà-wan tòk chĭang nǔea)
southwest 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (thít tà-wan tòk chĭang tâi )
southeast 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (thít tà-wan ok chĭang tâi )
uphill 
ขึ้นเนิน (khûen noen)
downhill 
ลงเนิน (long noen)

Taxi

Taxi! 
แท็กซี่! (tâek-sîi)


Take me to _____, please. 
ไป _____ นะครับ/ค่ะ (pai _____ na khrap/kâ)
How much does it cost to get to _____? 
ไป _____ เท่าไหร่ (pai _____ thâo-rài)
Take me there, please. 
พาผม/ดิฉันไปที่นั่นหน่อยครับ/ค่ะ (phaa phŏm/dì-chăn pai tîi nân nòi khrap/khâ)
Stop here. 
จอด ที่นี่ (jòt thîi nîi)

Featured Video


Learn Thai with ThaiPod101.com