101 Languages

Uzbek Word List

The purpose of this list is to give a rough idea of the Uzbek language. The words listed below are not the most common words, but a broad sampling of words. See the Word Lists page for more details.

English

Uzbek
I

men
you
(singular)

sen
he

u
we

biz
you
(plural)

siz, sizlar, senlar
they

ular
this

bu
that

shu, o'sha
here

bu yerda, bu yoqda, bu yonda
there

u yerda, u yoqda, u yonda
who

kim
what

nima, na
where

qayerda, qayda
when

qachon
how

qalay, qanday, nechik
not (adjectives)

emas, yo'q
all

barcha, hamma, butun, bari, borliq
many

koʻp
some

bir necha, bir qancha, ba'zi, ayrim
few

oz, kam, picha
other

boshqa, o'zga
one

bir
two

ikki
three

uch
four

toʻrt
five

besh
big

katta, buyuk, ulkan
long

uzun
wide

keng
thick

qalin, yo'g'on
heavy

ogʻir
small

kichkina, kichik
short

qisqa
narrow

tor
thin

ingichka, yupqa, nozik
woman

ayol, xotin, qiz
man
(adult male)

erkak
man
(human being)

kishi, odam, inson
child
(a youth)

bola, chaqa
wife

xotin, ayol, rafiqa
husband

er, kuyov
mother

ona, aya, oyi
father

ota, ada
animal

hayvon, jonivor
fish

baliq
bird

qush
dog

it, kuchuk, ko'ppak
louse

bit
snake

ilon
worm

qurt
tree

daraxt; yogʻoch (wood)
forest

oʻrmon, toʻqay
stick
(of wood)

yogʻoch, tayoq
fruit

meva
seed

urugʻ, tuxum
leaf

yaproq, barg
root

ildiz, tomir
bark
(of tree)

qobiq, qobuq
flower

gul, (chechak)
grass

oʻt, oʻlan
rope

arqon, ip, bog'
skin
(human)

teri
meat
(as in flesh)

goʻsht; et
blood

qon
bone

suyak
fat
(noun)

yogʻ, moy
egg

tuxum, yumurtqa
horn

шох, (muguz)
tail

dum, (quyruq)
feather
(rather not down)

jun, tuk, pat
hair

soch, qil; yol (horse’s)
head

bosh, kalla
ear

quloq
eye

koʻz
nose

burun
mouth

ogʻiz
tooth
(rather not molar)

tish
tongue

til
fingernail

tirnoq
foot

oyoq
leg

oyoq, put
knee

tizza
hand

qoʻl
wing

qanot
belly

qorin
guts

ichak
neck

boʻyin
back

orqa
breast

emchak
heart

yurak
liver

jigar
to drink

ichmoq
to eat

yemoq
to bite

tishlamoq
to suck

emmoq, soʻrmoq
to spit

tuplamoq
to vomit

qusmoq
to blow
(as wind)

esmoq
to breathe

nafas olmoq, dam chiqalmoq
to laugh

kulmoq
to see

koʻrmoq
to hear

eshitmoq
to know
(a fact)

bilmoq
to think

oʻylamoq
to smell
(sense odor)

isqamoq (sniff)
to fear

qoʻrqmoq
to sleep

uxlamoq
to live

yashamoq
to die

oʻlmoq
to kill

oʻldirmoq
to fight

urushmoq (at home) , qurashmoq (war)
to hunt
(transitive)

ovlamoq
to hit

urmoq
to cut

kesmoq
to split

yormoq
to stab
(or stick)

sanchmoq, tiqmoq
to scratch
(a cat)

tirnamoq
to dig

qazimoq
to swim

suzmoq
to fly

uchmoq
to walk

yurmoq, bormoq, kezmoq
to come

kelmoq
to lie
(as on one's side)

yotmoq
to sit

oʻtirmoq
to stand

turmoq
to turn
(change direction)

burmoq
to fall
(as in drop)

tushmoq, yiqilmoq
to give

bermoq
to hold
(in one's hand)

tutmoq
to squeeze

siqmoq, qismoq
to rub

ishqalamoq; surtmoq (as cream)
to wash

yuvmoq
to wipe

artmoq
to pull

choʻzmoq, tortmoq
to push

itarmoq, turtmoq
to throw

otmoq (stone) ; tashlamoq (dice)
to tie

bogʻlamoq
to sew

tikmoq
to count

sanamoq
to say

aytmoq; demoq (pronounce)
to sing

ashula aytmoq, kuylamoq
to play

oʻynamoq
to float

suzmoq
to flow

oqmoq
to freeze

muzlamoq, toʻngmoq
to swell

shishmoq
sun

quyosh, kun
moon

oy
star

yulduz
water

suv
rain

yomgʻir
river

daryo
lake

koʻl
sea
(as in ocean)

dengiz
salt

tuz
stone

tosh
sand

qum
dust

chang
earth
(as in soil)

tuproq
cloud

bulut
fog

tuman
sky

koʻk; osmon (Pers.)
wind
(as in breeze)

yel
snow

qor
ice

muz
smoke

tutun
fire

olov, oʻt
ash

kul
to burn
(intransitive)

yonmoq
road

yoʻl
mountain

togʻ
red

qizil
green

yashil
yellow

sariq
white

oq
black

qora, siyoh
night

tun; kecha (evening)
day
(daytime)

kun
year

yil
warm
(as in weather)

iliq
cold
(as in weather)

sovuq
full

toʻq, toʻla
new

yangi
old

eski; qari
good

yaxshi
bad

yomon
rotten
(as, a log)

chirik
dirty

kir
straight

toʻgʻri; tik (adv.)
round

dumaloq; yumaloq (sphere)
sharp
(as a knife)

oʻtkir
dull
(as a knife)

oʻtmas
smooth

tekis, silliq
wet

hoʻl, nam
dry
(adjective)

quruq, qurgʻoq
right
(correct)

toʻgʻri
near

yaqin
far

uzoq, olis (distant)
right
(side)

oʻng

View other word lists here