Vietnamese 101

Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com
Do you serve alcohol?
Có rượu ở đây không?
A beer/two beers, please.
Xin một/hai ly rượu.
A glass of red/white wine, please.
Xin một ly rượu đỏ/trắng.
A bottle, please.
Xin một chai.
water
nước (neu-uhck)
soda pop
nước ngọt (neu-uhck ngawt)
orange juice
nước cam (neu-uhck gam)
Coke (soda)
Côcá-Côla (koh-kah koh-la)
One more, please.
Xin một ly/chai nữa.
When is closing time?
Bao giờ đóng cửa?

Featured Video


Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com