Vietnamese 101

Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com
When describing the color of an object, use the word below. When referring to the color itself, use mầu followed by the word below.
black
đen (Dan)
white
trắng (chahng)
gray
xám (sahm?)
red
đỏ
blue
xanh nước (sahyng neu-uhk)
yellow
vàng (vahng)
green
xanh (lá cây) (sahyng lah kay)
orange
cam (kahm)
purple
tím
brown
nâu (know)

Featured Video


Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com