Vietnamese 101

Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com
I want to rent a car.
Tôi muốn mượn xe. (thoh-ee moo-uhn meu'n seah)
Can I get insurance?
Có bảo hiểm cho tôi không?
stop (on a street sign)
ngừng
one way
một chiều
no parking
đừng đậu xe
gas (petrol) station
cây xăng (keh-ee sahng!)
petrol
xăng (sahng)

Featured Video


Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com