Vietnamese 101

Do you have anything quieter?
Có phòng nào yên hơn không?
...bigger?
...lớn hơn không?
...cleaner?
...sạch hơn không?
...cheaper?
...rẻ hơn không?
What time is breakfast/supper?
Buổi sáng/Buổi chiều mấy giờ?

Featured Video