Vietnamese 101

Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com
Do you have anything quieter?
Có phòng nào yên hơn không?
...bigger?
...lớn hơn không?
...cleaner?
...sạch hơn không?
...cheaper?
...rẻ hơn không?
What time is breakfast/supper?
Buổi sáng/Buổi chiều mấy giờ?

Featured Video


Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com