Vietnamese 101

Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com
Do you accept American/Australian/Canadian dollars?
Nhận được đô la Mỹ/Úc/Canada không?
Do you accept British pounds?
Nhận được bảng Anh không?
Do you accept credit cards?
Nhận được tiền thẻ không?
What is the exchange rate?
Tỷ giá hối đoái mấy đồng?

Featured Video


Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com