Vietnamese 101

Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com

Bus & Train

How much is a ticket to _____?
Một vé đến _____ là bao nhiêu?
One ticket to _____, please.
Xin cho tôi một vé đến _____.
Where does this train/bus go?
Tàu/xe này đi đâu?
Where is the train/bus to _____?
Tàu/xe đi đến _____ ở đâu?
Does this train/bus stop in _____?
Tàu/xe này có ngừng tại _____ không?
When does the train/bus for _____ leave?
Tàu/xe đi _____ chạy lúc nào?
When will this train/bus arrive in _____?
Khi nào tàu/xe này xẽ đến _____?

Directions

How do I get to _____ ?
Làm sao tôi đến _____ ?
...the train station?
...nhà ga?
...the bus station?
...trạm xe buýt?
...the airport?
...phi trường
...downtown?
...thành phố?
...the youth hostel?
...nhà trọ cho khách du lịch?
...the _____ hotel?
...khách sạn _____?
...the American/Canadian/Australian/British consulate?
...tòa lãnh sự Mỹ/Canada/Australia/Anh?
Where are there a lot of...
Nơi nào có nhiều...
...hotels?
...khách sạn?
...restaurants?
...nhà hàng?
...bars?
...quán rượu?
...sites to see?
...thắng cảnh?
Can you show me on the map?
Chỉ trên bản đồ cho tôi được không?
street
đường
Turn left.
Quẹo trái.
Turn right.
Quẹo phải.
left
trái
right
phải
straight ahead
trước mặt
towards the _____
tiến đến _____
past the _____
qua _____
before the _____
trước _____
Watch for the _____.
Canh chừng _____.
intersection
ngã ba/tư/năm/sáu/bảy (3/4/5/6/7-way intersection)
north
bắc
south
nam
east
đông
west
tây
uphill
lên dốc
downhill
xuống dốc

Featured Video


Learn Vietnamese with VietnamesePod101.com